• Charakteristika školy

    • Zriaďovateľ školy: Obec Kamienka

      

     Škola združuje v šk. roku 2019/2020:  

      

     Základná škola

      126 žiakov

     Materská škola

      48 žiakov

     Školský klub detí

      55 žiakov

      

     Organizácia školského roka 2019/2020

           Školský rok 2019/2012 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Pedagogická rada za prvý štvrťrok sa uskutoční 11. novembra 2019, za prvý polrok sa uskutoční 27. januára 2020.

            Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok). Pedagogická rada za tretí štvrťrok sa uskutoční 6. apríla 2020 za druhý polrok sa uskutoční 24. júna 2020.

           

     TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania

     po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019 (utorok)

     30. október –

     31. november 2019

     4. november 2019(pondelok)

     vianočné

     20. december 2019 (piatok)

     27. december 2018   –  7. január 2020

     8. január 2020 (streda)

     polročné

     31. január 2020 (piatok)

     3. február 2020(pondelok)

     4. február 2020 (utorok)

      

      

      

     jarné

      

      

      

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

     14. február 

     2020 (piatok)

     17. február  –

     21. február 2020

     24. február 2020 (pondelok)

     Košický kraj,

     Prešovský kraj

     28. feruár 2020 (piatok)

     2. marec –

     6. marec 2020

     9. marec   2020 (pondelok)

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

     Trenčiansky kraj

     21. feruár 2020 (piatok)

     24. feruár –

     28. február 2020

     2. marec 2019 (pondelok)

     veľkonočné

     8. apríl  2020 (streda)

     9. apríl – 14. apríl 2020

     15. apríl 2020 (streda)

     letné

     30. jún 2020 (utorok)

     1. júl –

     31. august 2020

     2. september 2020 (streda)

     Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.     Hlavné ciele a úlohy školy vo výchovno-vyučovacom procese

     • rozvíjať talent, nadanie, zručnosti a vedomosti žiakov v oblasti matematiky, prírodovedných premetov a športovej prípravy so zameraním na atletiku;
     • venovať pozornosť rozvíjaniu intelektových schopnosti , talentu a nadania v triedach pre intelektovo nadaných žiakov;
     • vo výchovno-vyučovacom procese využívať inovačné metódy a formy s dôrazom na kvalitné osvojenie nových vedomostí a využívaním spätnej väzby zisťovať ich účinnosť a primeranosť;
     • podporovať a rozvíjať záujem žiakov o racionálne učenie s dôrazom na ďalšie štúdium a na praktické uplatnenie v živote;
     • v oblasti rozumovej výchovy rozvíjať tvorivosť, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie;
     • zvyšovať národné povedomie a upevňovať lásku k štátnosti a jazyku;
     • rozvíjať jazykovú gramotnosť žiakov s dôrazom na komunikatívne schopnosti a zručnosti;
     • osobnostný a sociálny rozvoj realizovať stimuláciou žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporovaním a vyzdvihovaním ich individuálnych schopností;
     • naučiť žiakov implementovať získané čitateľské zručnosti pri samoštúdiu v práci s odbornou literatúrou a internetom;
     • vytvárať podmienky na rozvoj počítačových zručností žiakov;
     • klásť dôraz na správanie žiakov s dôrazom na uvedomelé správanie so zmyslom zodpovednosti za svoje činy;
     • pripravovať žiakov na zodpovedný život v spoločnosti v duchu porozumenia,  znášanlivosti a rovnosti rasy, pohlavia, náboženstva;
     • dôsledne riešiť dochádzku žiakov, záškoláctvo a redukovať prejavy asociálneho správania žiakov;
     • venovať pozornosť a odstraňovať  prejavy diskriminácie, šikanovania, antisemitizmu, rasizmu, kriminality a delikvencie;
     • realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu;
     • environmentálnu výchovu realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vyučovacieho procesu;
     • dbať na to, aby nekleslá vedomostná úroveň absolventov školy a ich úspešnosť pri umiestňovaní na stredné školy.

      

     Zvonenie v školskom roku 2019/2020

      

     Začiatok
     vyučovacej hodiny

     Koniec
     vyučovacej hodiny

     1.

     7.25

     8.10

      

     prestávka 10 minút

     2.

     8.20

     9.05

      

     prestávka 15 minút

     3.

     9.20

     10.05

      

     prestávka 10 minút

     4.

     10.15

     11.00

      

     prestávka 10 minút

     5.

     11.10

     11.55

      

     prestávka 15 minút

     6.

     12.10

     12.55

      

     prestávka 20 minút

     7.

     13.15

     14.00

      

     prestávka 5 minút

     8.

     14.05

     14.50

      

     Veľkosť školy

           Budova základnej školy je situovaná v centre obce vedľa hlavnej cestnej komunikácie. Je to dvojpodlažná budova so suterénom  v tvare písmena U.

           Čelná časť budovy školy a telocvičňa boli dané do užívania v roku 1954. V roku 1972 bola z kapacitných dôvodov realizovaná prístavba s 8 učebňami a 2 kabinetmi. K okoliu základnej školy patria priľahlé pozemky, ktoré slúžia ako školský pozemok, školský dvor a zelená plocha pred školou s nedobudovanou oddychovou plochou pre žiakov v rámci projektu Ekoland.

           Čiastočne rekonštruovaná budova školy v súčasnosti spĺňa všetky požiadavky  na hygienu a bezpečnosť. V budove školy sa nachádza školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ a detí z MŠ. Súčasťou vzdelávacieho centra školy je areál materskej školy a školské byty. V budove je zriadené aj fitnes centrum, ktoré spravuje miestny obecný úrad.

           Škola je plnoorganizovaná pre žiakov 1. až 9. ročníka. Má 9 klasických učební (8 učební má interaktívnu tabuľu), 1 učebňu fyziky a chémie s interaktívnou tabuľou, 1 učebňu PC s dataprojektrorom, 1 dielenskú učebňu, kabinety  slovenského jazyka, chémie, biológie, fyziky, matematiky a dejepisu, geografie, telesnej výchovy a kabinet 1. -  4. ročníka. K areálu základnej školy patrí aj školský pozemok a asfaltové školské ihrisko pre kolektívne športové hry, ktoré je situované mimo hlavnej cestnej komunikácie. V júny 2010 bolo uvedené do prevádzky multifunkčné ihrisko, ktoré je v správe obecného úradu.  

           Kapacita školy je cca 300 žiakov, ktorá prevyšuje súčasný stav naplnenosti školy.

      

     Charakteristika žiakov

           V školskom roku 2019/2020 bude školu navštevovať 128 žiakov v 9 triedach. Z toho 7 žiaci plnia dochádzku mimo územia SR. Školu navštevuje aj 17 žiakov zo susednej obce Stráňany. 

     Charakteristika pedagogického zboru

           Pedagogický kolektív pozostáva z 15 pedagogických zamestnancov ZŠ a 5 MŠ. Stabilné jadro kolektívu tvoria zamestnanci s trvalým pobytom v obci. Väčšinu odborných predmetov vyučujú kvalifikovaní odborníci.

           Funkciu výchovného poradcu vykonáva vyučujúca s dlhoročnou pedagogickou praxou a skúsenosťami v oblasti výchovy žiakov 2. stupňa.
         V rámci CVČ realizujú pedagógovia svoje osobné záľuby a schopnosti, napr. ľudový spev a tanec, športová činnosť, varenie, pečenie  a rozvíjanie vzťahu detí k tradíciám v obci.

      

      


      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. roka 2019/2020
  • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
  • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
  • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
  • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
  • ŠKD - Všetko o policajtovi
  • Fašiangy v ŠKD
  • Finančná olympiáda
  • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
  • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
  • Jesenný relaxáčik
  • Vianočná akadémia