• Príhovor riaditeľky školy

     • Vážené kolegyne a kolegovia !

      Milí učitelia!

       

                      Všetko má svoj začiatok, všetko má i svoj koniec. Koniec júna na našich školách už po viac ako sto rokov patrí ukončeniu školského roka. Nie inak je tomu aj teraz. Len nedávno sme slávnostne otvárali tento školský rok, plní očakávaní,  nových plánov a predsavzatí. A už je tu jeho koniec. Dnes slávnostne ukončíme školský rok 2019/2020. Nie nadarmo sa  vraví „koniec dobrý - všetko dobré“. Prihováram sa k Vám v tento sviatočný deň, hoci len formou textu na webovom sídle školy.

                      Myslím si, že práve tento školský rok vojde do dejín nášho školstva. Nielen tým, že sa neučilo viac ako dva mesiace z dôvodu  pandémie nového koronavírusu , čo si naše školstvo nepamätá, ale najmä tým, že sa menili mnohé, rokmi zaužívané tradičné postupy, prístup k vyučovaniu i spôsob školskej dochádzky.

                      Hoci žiaci neboli v škole, vyučovanie nebolo prerušené, vyučovali sme novými formami a metódami. Kontakt žiak -  učiteľ bol nahradený elektronickou komunikáciu, zmenili sa metódy sprístupňovania učiva, menilo sa zadávanie domácich úloh i spôsoby hodnotenia žiakov. Do vyučovacieho procesu boli zainteresovaní aj rodičia. Žiaci mali viac času, pracovali doma, bez sociálnych kontaktov so spolužiakmi a učiteľmi.

                      Som presvedčená, že všetky úlohy sme so cťou zvládli. Dnes na prahu ukončenia školského roka 2019/2020 konštatujem, že vďaka Vám všetkým sme spoločne splnili všetko, čo od nás zmenená situácia v spoločnosti, špecifická situácia na škole i v triedach, požadovala a priniesla.

      Preto som vďačná učiteľom za ich profesionálny prístup. Táto práca bola nová a verím, že prispela k odbornému rastu zamestnancov aj k zvyšovaniu ich pedagogického majstrovstva.

      Poďakovanie patrí aj nepedagogickým zamestnancom školy. Na nich boli kladené nároky spojené s hygienou budovy a podávania stravy, neskôr pribudli povinnosti pri príchode žiakov do školy i presunoch v budove.

      Poďakovanie v dnešný slávnostný deň patrí aj rodičom našich detí. Mnohí sa zmenili na učiteľov a vyskúšali si, ako to je učiť. Bez nich by sme svoje upravené výchovnovzdelávacie plány nezvládli. Len v spolupráci rodičov so školou a  učiteľmi sa podarilo splniť všetko predsavzaté a prekonať toto ťažké obdobie.

      Spoločne všetci veríme, že nebudú ďalšie vlny pandémie a prežijeme krásne, slnečné a zaslúžené dovolenky a prázdniny. Niektorí ste sa možno nevedeli dočkať tohto dňa. No všetko má svoj začiatok, všetko má i svoj koniec. Skončia sa aj prázdniny. Preto je nutné sa už zamýšľať nad novým školským rokom 2020/2021, ktorý nech bude pokojnejší, bez rušivých vplyvov a taký, aký si naše deti, naše školy zaslúžia.

      Od vás všetkých závisí, aká bude naša škola a čo sa na škole bude diať. Zabudnite na slová „ to sa nedá, to nedokážeme, nechce sa mi “. Všetko sa dá, videli sme, že všetko dokážeme, keď to chceme. Možno sa sem-tam niečo nepodarí tak, ako sme si  predstavovali a predsavzali si, ale poučíme sa z chýb a nabudúce to urobme lepšie. Len tak naša škola a spoločnosť budú napredovať a smelo hľadieť do budúcnosti.

       

                                                                                           PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

     • Organizačné pokyny výchovy a vzdelávania v základnej škole od 22. 6. 2020

     • Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

      Priloha_2_-_zakonny_zastupca.docx​​​​​​​

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri sprevádzaní  žiaka do školy nevstupuje do priestorov školy a dodržiava   bezpečnostné  rozstupy a smer príchodu a odchodu  pred  budovou školy.

      V deň, kedy  sa odovzdávajú učebnice a preberajú vysvedčenia,  musia všetci žiaci nastúpiť do školy podľa časového harmonogramu!

      Žiaci 6. - 9. ročníka sú v škole len v deň odovzdávania učebníc a vysvedčenia (2 dni)!

      Žiaci, ktorí sú v škole podľa harmonogramu, sú v daný deň prihlásení na obed. V prípade, že nemajú záujem o vydanie obeda, musia sa odhlásiť do piatku 17. 6. 2020 do 14.00 hod. u vedúcej ŠJ na čísle 0919420354 alebo 052/4283522.

      • Pri vstupe do školy sa podrobuje rannému zdravotnému filtru  (dezinfekcia rúk a náhodné meranie teploty).
      • Má  dve rúška a papierové hygienické vreckovky vo vrecúšku.
      • Zúčastňuje  sa výchovy a vzdelávania podľa upraveného rozvrhu školy od  1. 6. 2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy.
      • Po použití toalety žiak  vykoná  hygienicko-epidemiologické úkony /umytie rúk mydlom v dávkovači, usušenie rúk jednorazovými utierkami a pri vstupe do triedy vykoná dezinfekciu rúk/.
      • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
      • Dodržiava pokyny vyučujúceho.

       

      • Žiak po poslednej vyučovacej hodine odchádza na obed  v sprievode pedagogického dozoru alebo  triedneho učiteľa.
      • Pred  vstupom do školskej jedálne žiak zrealizuje dezinfekciu rúk podľa pokynov  dozoru.
      • Dodržiavať  časový rozpis   stravovania tak,  aby nedochádzalo k  premiešavaniu   žiakov  z jednotlivých ročníkov.
      • Stravu vydáva  personál  ŠJ s čistým príborom. Žiaci si sami  jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Po  odstravovaní žiakov  v jednotlivých ročníkoch,  konajúci dozor odvádza žiakov do ŠKD.      
      •  Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
      • Neodhlásenú stravu  je možné odobrať zabalenú v jednorazovom obale v čase od 11.00 - 11.15 hod., alebo od 12.50-13.30.
      • Obed bude vydaný zákonnému zástupcovi, alebo poverenej osobe ( nie žiakovi) zabalený v jednorazovom obale, len v stanovenom čase pri  vchodových dverách školskej jedálne po zazvonení na zvonček tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi za dodržania nasledovných hygienických podmienok:
       • personál, vydávajúci stravu, je povinný používať jednorazové rukavice a rúško,
      • Zákonný zástupca, alebo poverená osoba  je  povinná:
       • zabezpečiť si vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka),
       • dodržiavať minimálne 1,5 m odstup ,
       • rešpektovať minimálny osobný kontakt, vrátane zákazu podávania rúk.
      • Okrem uvedeného času výdaja stravy a oprávneného okruhu osôb je pohyb neoprávnených osôb v priestoroch školy/školskej jedálne vrátane exteriéru zakázaný.

      Žiak ŠKD:

    • Materská škola - oznam
     • Materská škola - oznam

     • Žiadame rodičov o záväzne prihlásenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin od 1. 7. do 31. 7. 2020. Na prevádzku triedy musí byť prihlásených minimálne 15 detí.

      Podľa VZN č. 1/2019 z dňa 3. 7. 2019 výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v mesiaci júl je 30 € + stravné.

    • Oznam materská škola
     • Oznam materská škola

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na nové usmernenie MŠ SR k prevádzke materských škôl od 15. 6.. 2020 sa môže navýšiť počet detí v jednotlivých triedach.
      Preto žiadame rodičov, ktorí majú záujem, aby svoje dieťa prihlásili do 12. 6. 2020.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka

     • Prevádzka a vnútorný režim materskej školy od 1. 6. 2020

     • Prevádzka  v triedach :

      Dieťa privádza zákonný zástupca do 8 00 hod.  Po 800 h.  vchod   do  budovy MŠ sa  uzamkne.

       Maximálny počet deti v triede  15

      Príchod dieťaťa do MŠ – zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni, vstupnom  priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020. 
      • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade podozrenia na ochorenie CIVID _19 sa dieťa nepreberie.
      • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o dezinfekčnosti prostredia o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
      • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa .
      • Sprevádzajúca  osoba dieťaťa by  sa nemala zdržiavať vo vnútorných a vonkajších priestoroch  MŠ viac ako 10 minút a dodržiavať minimálne rozostupy. Pohybuje sa vždy v rúšku v súlade s hygienicko – epidemiologickými potrebami.
      • Pri preberaní dieťaťa v šatni môžu byť maximálne dve dvojice / rodič +dieťaťa/. V prípade naplnenosti šatne zákonný zástupca čaká na chodbe.
      • Dieťa nesmie  zo sebou nosiť žiadne hračky, predmety a sladkosti .
      • V skrinke musí mať ešte jedno  rezervne rúško.

      Vnútorný režim materskej školy

      • Dieťa do materskej školy privádza a preberá len osoba žijúca v spoločnej domácnosti s dieťaťom /môže aj súrodenec starší ako 10 rokov/.
      • Pedagogický zamestnanec vstupnom  priestore materskej školy odmeria dieťaťu teplotu, prevedie ranný filter, rodič s dieťaťom vykonajú dezinfekciu rúk.
      • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa .
      • Rodič odvedie dieťa do šatne, prezlečie  odloží rúško do skrinky a odovzdá pani učiteľke.
      • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát  denne . 
      • Dezinfekcia šatni, vstupných priestorov, dotykových plôch bude realizovaná dvakrát denne.
      • Ležadlá na spanie budú v spálni rozmiestnené 1m od seba.V triedach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie
      • V umývarke majú deti mydlo s dávkovačom, a jednorazovými utierkami, dentálna hygiena sa nebude vykonávať.
      • Stravovanie deti bude prebiehať v bežnej podobe.

      Organizácia výchovy a vzdelávania

      • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina  aktivít s deťmi a pre bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ
      • Pedagogický zamestnanci podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.Triedy budú oddelené predný dvor, zadný dvor multifunkčné ihrisko, detské preliezačky, vychádzky do prírody.
      • Učiteľky zabezpečia podľa svojho uváženia a možnosti dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní a oddychu.
      • Pri pobyte v interiéri a v extelieri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
      • Do konca školského roka sa nebudú organizovať žiadne spoločenské akcie, len na úrovni triedy.
      • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov pred stravovaním pri príchode zvonku atď.  

       

      V Kamienke dňa 28. 5. 2020                                                                                        Paed.Dr   Oľga Gregová                                                                                                                                                     Riaditeľka školy

                                                                                        

     • Organizačné pokyny výchovy a vzdelávania v základnej škole od 1. 6. 2020 pre žiakov 1. až 5. ročníka

     • Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

      Priloha_2_-_zakonny_zastupca.docx

      Priloha_2_-_zakonny_zastupca.pdf​​​​​​​

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri sprevádzaní  žiaka do školy nevstupuje do priestorov školy a dodržiava   bezpečnostné  rozstupy a smer príchodu a odchodu  pred  budovou školy.


      Žiak  základnej školy   „ZŠ 1-5“

      • Prichádza do školy  podľa časového harmonogramu  nasledovne:
      • Pri vstupe do školy sa podrobuje rannému  zdravotnému filtru  (meranie teploty, dezinfekcia rúk).
      • Má  dve rúška a papierové hygienické vreckovky vo vrecúšku.
      • Zúčastňuje  sa výchovy a vzdelávania podľa upraveného rozvrhu školy od  1.6.2020, ktorý je zverejnený na dverách danej triedy a webovom sídle školy.
      • Po použití toalety žiak  vykoná  hygienicko-epidemiologické úkony /umytie rúk mydlom v dávkovači, usušenie rúk jednorazovými utierkami a pri vstupe do triedy vykoná dezinfekciu rúk/.
      • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
      • Dodržiava pokyny vyučujúceho.

      Stravovanie   „ZŠ 1 – 5“

      • Žiak po poslednej vyučovacej hodine odchádza na obed  v sprievode pedagogického dozoru alebo  triedneho učiteľa.
      • Pred  vstupom do školskej jedálne žiak zrealizuje dezinfekciu rúk podľa pokynov  dozoru.
      • Dodržiavať  časový rozpis   stravovania tak,  aby nedochádzalo k  premiešavaniu   žiakov  z jednotlivých ročníkov.
      • Stravu vydáva  personál  SJ s čistým príborom. Žiaci si sami  jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Po  odstravovaní žiakov  v jednotlivých ročníkoch,  konajúci dozor odvádza žiakov do ŠKD.
      • Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň (nie cez víkend a prázdniny).          
      •  Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
      • V prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať zabalenú v jednorazovom obale v čase od 11.00 - 11.15 hod., alebo od 12.35-13.30. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole/ v MŠ je potrebné žiaka/ dieťa zo stravovania včas odhlásiť.
      • Obed bude vydaný zákonnému zástupcovi, alebo poverenej osobe (nie žiakovi) zabalený v jednorazovom obale, len v stanovenom čase pri  vchodových dverách školskej jedálne po zazvonení na zvonček tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi za dodržania nasledovných hygienických podmienok:
       • personál, vydávajúci stravu, je povinný používať jednorazové rukavice a rúško;
       • zákonný zástupca, alebo poverená osoba sú povinný: zabezpečiť si vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka);
       • dodržiavať minimálne 1,5 m odstup;
       • rešpektovať minimálny osobný kontakt, vrátane zákazu podávania rúk.
      • Okrem uvedeného času výdaja stravy a oprávneného okruhu osôb je pohyb neoprávnených osôb v priestoroch školy/školskej jedálne vrátane exteriéru zakázaný.

      Žiak   ŠKD

      • Prevádzka ŠKD prebieha od 1135 do  1600.
      • Dieťa ŠKD  pri vstupe  do interiéru   triedy zrealizuje dezinfekciu rúk.
      • Zákonný zástupca kontaktuje vychovávateľku o príchode prevzatia dieťaťa z ŠKD.
    • Oznam MŠ
     • Oznam MŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamujeme rodičom detí materskej školy, že sme im preposlali na ich emailové kontá (tie, ktoré zadali v žiadosti o prijatie do MŠ) prihlasovacie údaje na EDUPAGE stránku školy.

      Prosíme o prihlásenie sa na edupage stránku, kde je potrebné potvrdiť prihlásenie dieťaťa na dochádzku do materskej školy od 1. 6. 2020 (pondelok). Záujem je potrebné potvrdiť do štvrtku 21. 5. 2020.

      Za pochopenie Ďakujeme!

       

    • 75. výročie skončenia 2. svetovej vojny
     • 75. výročie skončenia 2. svetovej vojny

     • 8. mája 2020 si pripomenieme 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe.

      Bola to najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva, ktorá trvala  2 194 dní.  Začala 1. septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko a skončila jeho bezpodmienečnou kapituláciou najprv vo francúzskom Remeši, kde večer 6. mája 1945 priletel zo sídla Dönitzovej vlády vo Flensburgu nemecký  generál Alfred Jodl s poverením podpísať bezpodmienečnú kapituláciu. Kapitulácia mala platiť až o 48 hodín, aby mohli byť jednotkám vydané príslušné rozkazy. Podpisový akt skončil o tretej hodine 7. mája 1945. Jodl sa v ňom zaviazal, že odpor nemeckej armády skončí do 23:01 nasledujúceho dňa. Dokument o kapitulácii v Remeši podpísal aj náčelník sovietskej vojenskej misie  generál Ivan Susloparov. Nakoľko však v dôsledku výpadku spojenia nemal súhlas svojej vlády (Stalina), bol do textu pridaný článok, ktorý umožňoval uskutočniť dodatočný "finálny" ceremoniál nemeckej kapitulácie.

      Sovietsky vodca Josif V. Stalin však túto kapituláciu vyhlásil  za neplatnú z  dôvodu, že išlo o "jednostrannú dohodu" medzi západnými spojencami a nemeckou Dönitzovou vládou. Nemci totiž kapitulovali na americkom Eisenhowerovom štábe za prítomnosti bezvýznamného sovietskeho generála. Vzhľadom na to bol kapitulačný akt zopakovaný v noci z 8. na 9. mája 1945 v  nemeckom Karlshorste, na predmestí Berlína  (v sídle sovietskeho velenia), za účasti najvýznamnejších sovietskych generálov.   Za Nemecko kapituláciu podpísali Wilhelm Keitel,  Hans Georg von Freiburg, Hans Jürgen Stumpff. Za ZSSR Georgij Žukov, za USA Carl A. Spaatz, za Spojené kráľovstvo Arthur Tedder, za Francúzsko Jean Marie de Lattre de Tassigny. Druhá svetová vojna v Európe preto oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01. V Sovietskom zväze bol však vzhľadom na časový posun za Deň víťazstva vyhlásený 9. máj.

      Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bitevnej lodi v Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

    • Zápis do materskej školy
     • Zápis do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou v Kamienke podľa § 3 ods. 1 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení neskorších predpisov oznamuje rodičom, že sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 dňa  4. 5. 2020 (pondelok) od 8.00 h. do 12.00 h. a 5. 5. 2020 (utorok) od 12.00 h do 15.00 h.

      V prípade, že Vám termín nevyhovuje kontaktujte prosím zástupkyňu MŠ: 0907 962 657.

      Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa u obvodnej  detskej lekárky  MUDr. A. Grivalskej zabezpečí MŠ hromadne.

      Ostatní zákonní zástupcovia dodatočne doložia potvrdenie o zdravotnom stave (do troch týždňov od začiatku prevádzky MŠ) .

      Tlačivá k zápisu tu:Ziadost_o_prijatie_MS.pdf

      Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

    • Oznam zákonným zástupcom
     • Oznam zákonným zástupcom

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia pedagogickej rady z dňa 16. apríla 2020 Vám oznamujeme, že výchovné predmety (TSV, HUV, VYV, PVC, NBV a ETV) v druhom polroku šk. roka 2019/2020 budú neklasifikované, na vysvedčení bude uvedené absolvoval/a.

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov!

       

      Vzhľadom na súčasnú situáciu a zmenou termínu zápisu do 1. ročníka od 15. do 30. apríla Vám navrhujem tieto termíny zápisu:

      15. apríla 2020 (streda) – od 14,00 do 16,00 hodiny

      16. apríla 2020 (štvrtok) – od 14,00 do 16,00 hodiny

      17. apríla 2020 (piatok) – od 9,00 do 12,00 hodiny

      Termín, v ktorom chcete prísť na zápis, prosíme telefonicky upresniť, z dôvodu nezhromažďovania sa väčšieho počtu osôb.

      Zápisu sa záčastní len zákonný zástupca bez prítomnosti detí!

      Za pochopenie ďakujeme!

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

      Tel. kontakt: 052 428 3521, 0918 636 866

      Pri zápise je potrebné predložiť doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a príspevok vo výške 15 € na zakúpenie pracovných zošitov a pomôcok pre dieťa.

      Pred zápisom dieťaťa je potrebné vyplniť tieto tlačivá: 

      Žiadosť o zápis do 1. ročníka

      Súhlas so spracovaním osobných údajov

     • Deň učiteľov

     • Vážené kolegyne a kolegovia ! 

      Milí učitelia!

        Už tradične každoročne dňa 28. marca oslavujeme pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského náš deň  – Deň Učiteľov.

      Prihováram sa k Vám v tento sviatok, hoci netradične aj tohto roku, i keď v dobe mimoriadnej, závažnej, hektickej a určite nikým neželanej.

      Hovorí sa, že učiteľ je svedomím národa. Stojí na prvej priečke výchovy a vzdelávania mladej generácie. Vzdelávanie je tou investíciou, ktorá sa vracia až po niekoľkých rokoch. Nepodlieha inflácii či finančnej kríze. Každá chvíľa zanedbania vo výchove a vzdelávaní sa ale vráti v negatívnej podobe – o čom nás presvedčila minulosť už mnohokrát.

      Preto som vďačná učiteľom, ktorí i dnes v čase prerušenia vyučovania aktívne, s plnou vážnosťou svojho povolania a svojou profesionalitou pristupujú k vyučovaniu svojich žiakov na diaľku prostredníctvom telefónov, tabletov, počítačov, počítačových a sociálnych sietí. Táto práca je pre nás učiteľov nová, náročná , neprebádaná a najmä časovo náročná. Majme ale na mysli stále náš cieľ, ktorým teraz nie je len splnenie plánov, ale hlavne investícia do našich detí tak, aby mohli neskôr plynule pokračovať vo svojom raste, vzdelávaní,  postupe do vyšších ročníkov či prechode na stredné školy.

      A k tomu prajem všetkým učiteľom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy hlavne veľa zdravia pre nich, ich rodiny a blízkych. Prajem im správnu motiváciu do vzdelávania svojich žiakov, úspech pri hľadaní nových netradičných foriem a metód vyučovania, trpezlivosť, rešpektovanie individuality žiakov pri novom spôsobe vyučovania, ľudskosť a zhovievavosť pri hodnotení žiakov.

      Poďakovanie v dnešný slávnostný deň patrí aj rodičom našich detí, ktorí nám pomáhajú pri plnení našich úloh a cieľov, s deťmi sa učia, radia im, kontrolujú ich a dbajú teraz nielen o ich výchovu ale aj o ich vzdelávanie. Len v spolupráci rodičov so školou a  učiteľmi sa podarí splniť všetko predsavzaté a prekonať toto ťažké obdobie.

      Spoločne všetci veríme, že situácia u nás i vo svete sa bude meniť len a len k lepšiemu. Škola potom otvorí svoju náruč pre tých, pre ktorých je určená - pre naše milované deti -  budúcnosť našej obce a nášho štátu.

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

     • Oznam pre zákonných zástupcov

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR, že školy ostávajú zatvorené už do odvolania, chceme Vás poprosiť o pokračovanie vzájomnej spolupráce  pri vzdelávaní Vašich detí. Veríme, že túto neľahkú situáciu spolu zvládneme.

      S pozdravom a úctou

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

       

      Ostatné oznamy:

      Testovanie T9-2020 zrušené

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 15. – 30. apríla 2020 (len za účasti rodičov)

      Zápis do materskej školy v termíne 30. apríl – 31. máj 2020

    • Oznam o konaní zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - zápis v tomto termíne je zrušený
     • Oznam o konaní zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - zápis v tomto termíne je zrušený

     • Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou v Kamienke oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 sa bude konať 2. apríla 2020 od 15,0 hod. do 17,00 hod. v budove základnej školy.

      Zápis sa týka  detí, ktoré  do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj detí, ktorým bol minulý rok odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

      Zápisu sa zúčastní dieťa v sprievode svojho zákonného zástupcu. Pri zápise je potrebné predložiť doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a príspevok vo výške 15 € na zakúpenie pracovných zošitov a pomôcok pre dieťa.

      Pred zápisom dieťaťa je potrebné vyplniť tieto tlačivá: 

      Žiadosť o zápis do 1. ročníka

      Súhlas so spracovaním osobných údajov

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v recitácii poézie a prózy sa konalo 11. marca 2020. Zúčastnilo sa na ňom 27 súťažiacich 2. - 9. ročníka.

      Umiestnenie súťažiacich:

      2. kategória - poézia - 2. miesto - Oliver Bittner (6. roč.)

                                          3. miesto - Michal Arendáč  (6. roč.)

      2. kategória - próza -   2. miesto  - Adam Arendáč  (5. roč.)

                                          3. miesto - Lianka Toporčíková (5. roč.)

       

      3. kategória - poézia - 2. miesto - Simona Šimonová  (8. roč.)

                                          3. miesto - Lianka Hutníková  (7. roč.)

                            próza -   1. miesto - Olívia Lichvárová  (9. roč.)

                                           2. miesto - Nikolka Simoníková  (8. roč.)    

                                                          a Zuzka Bučková  (7. roč.) 

                                           3. miesto - Danka Zimová  (7. roč.)

                                                           a René Repka  (7. roč.)

      Na okresnom kole (ktorého termín je zatiaľ zrušený) bude našu školu  v 3. kategórii reprezentovať Olívia Lichvárová s recitáciou prózy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@stonline.sk
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
 • Fotogaléria

  • Koniec šk. roka 2019/2020
  • ŠKD - Opekačka 25. 6. 2020
  • Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - školské kolo
  • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
  • CVČ - Športové dopoludne v PEM Aréne
  • ŠKD - Všetko o policajtovi
  • Fašiangy v ŠKD
  • Finančná olympiáda
  • Pietny akt pri prípežitosti 75. výročia oslobodenia obce Kamienka 31. 1. 2020
  • Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
  • Jesenný relaxáčik
  • Vianočná akadémia