• ANJ
  • Anglický jazyk
  • BIO
  • Biológia
  • DEJ
  • Dejepis
  • DEJO
  • Dejepisná olympiáda
  • ETV
  • Etická výchova
  • FYZ
  • Fyzika
  • GEG
  • Geografia
  • HUV
  • Hudobná výchova
  • CHE
  • Chémia
  • INF
  • Informatika
  • KAJ
  • Konverzácia v anglickom jazyku
  • MAT
  • Matematika
  • Materská škola
  • NBV
  • Náboženská výchova
  • OBN
  • Občianska náuka
  • PVC
  • Pracovné vyučovanie
  • PDA
  • Prírodoveda
  • PVO
  • Prvouka
  • RSF
  • Rozvíjanie špecifických funkcií
  • RUJ
  • Ruský jazyk
  • SJL
  • Slovenský jazyk a literatúra
  • SPR
  • Správanie
  • THD
  • Technika
  • TSV
  • Telesná a športová výchova
  • TEV
  • Telesná výchova
  • TKH
  • Terapeuticko-korekčné cvičenia
  • VLA
  • Vlastiveda
  • VYV
  • Výtvarná výchova
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje