• Charakteristika školy

    • Zriaďovateľ školy: Obec Kamienka

      

     Škola združuje v šk. roku 2021/2022:  

      

     Základná škola

      134 žiakov

     Materská škola

      50 žiakov

     Školský klub detí

       žiakov

      

     Organizácia školského roka 2021/2022

           Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2021 (piatok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Pedagogická rada za prvý štvrťrok sa uskutoční 8. novembra 2021, za prvý polrok sa uskutoční 24. januára 2021.

            Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). Pedagogická rada za tretí štvrťrok sa uskutoční 11. apríla 2022 za druhý polrok sa uskutoční 24. júna 2022.

           

     TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania

     po prázdninách

     jesenné

     27. október 2021 (streda)

     28. október –

     29. október 2021

     2. november 2021 (utorok)

     vianočné

     22. december 2021 (streda)

     23. december 2021   –  7. január 2022

     10. január 2022 (pondelok)

     polročné

     3. február 

      2022 (štvrtok)

     4. február 2022 (piatok)

     7. február 2022 (pondelok)

      

      

      

     jarné

      

      

      

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

     25. február 

     2022 (piatok)

     28. február  –

     4. marec 2022

     7. marec 2022 (pondelok)

     Košický kraj,

     Prešovský kraj

     19. feruár 2022 (piatok)

     21. február  –

     25. február 

     2022

     28. február 2022 (pondelok)

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

     Trenčiansky kraj

     4. marec 2022 (piatok)

     7. marec –

     11. marec 2022

     14. marec 2022 (pondelok)

     veľkonočné

     13. apríl 2022 (streda)

     14. apríl – 19. apríl 2022

     20. apríl 2022  (streda)

     letné

     30. jún 2022 (štvrtok)

     1. júl –

     31. august 2022

     5. september 2022 (pondelok)

     Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.     Hlavné ciele a úlohy školy vo výchovno-vyučovacom procese

     • rozvíjať talent, nadanie, zručnosti a vedomosti žiakov v oblasti matematiky, prírodovedných premetov a športovej prípravy so zameraním na atletiku;
     • venovať pozornosť rozvíjaniu intelektových schopnosti , talentu a nadania v triedach pre intelektovo nadaných žiakov;
     • vo výchovno-vyučovacom procese využívať inovačné metódy a formy s dôrazom na kvalitné osvojenie nových vedomostí a využívaním spätnej väzby zisťovať ich účinnosť a primeranosť;
     • podporovať a rozvíjať záujem žiakov o racionálne učenie s dôrazom na ďalšie štúdium a na praktické uplatnenie v živote;
     • v oblasti rozumovej výchovy rozvíjať tvorivosť, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie;
     • zvyšovať národné povedomie a upevňovať lásku k štátnosti a jazyku;
     • rozvíjať jazykovú gramotnosť žiakov s dôrazom na komunikatívne schopnosti a zručnosti;
     • osobnostný a sociálny rozvoj realizovať stimuláciou žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami podporovaním a vyzdvihovaním ich individuálnych schopností;
     • naučiť žiakov implementovať získané čitateľské zručnosti pri samoštúdiu v práci s odbornou literatúrou a internetom;
     • vytvárať podmienky na rozvoj počítačových zručností žiakov;
     • klásť dôraz na správanie žiakov s dôrazom na uvedomelé správanie so zmyslom zodpovednosti za svoje činy;
     • pripravovať žiakov na zodpovedný život v spoločnosti v duchu porozumenia,  znášanlivosti a rovnosti rasy, pohlavia, náboženstva;
     • dôsledne riešiť dochádzku žiakov, záškoláctvo a redukovať prejavy asociálneho správania žiakov;
     • venovať pozornosť a odstraňovať  prejavy diskriminácie, šikanovania, antisemitizmu, rasizmu, kriminality a delikvencie;
     • realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu;
     • environmentálnu výchovu realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vyučovacieho procesu;
     • dbať na to, aby nekleslá vedomostná úroveň absolventov školy a ich úspešnosť pri umiestňovaní na stredné školy.

      

     Zvonenie v školskom roku 2020/2021

      

     Začiatok
     vyučovacej hodiny

     Koniec
     vyučovacej hodiny

     1.

     7.25

     8.10

      

     prestávka 10 minút

     2.

     8.20

     9.05

      

     prestávka 15 minút

     3.

     9.20

     10.05

      

     prestávka 10 minút

     4.

     10.15

     11.00

      

     prestávka 10 minút

     5.

     11.10

     11.55

      

     prestávka 15 minút

     6.

     12.10

     12.55

      

     prestávka 20 minút

     7.

     13.15

     14.00

      

     prestávka 5 minút

     8.

     14.05

     14.50

      

     Veľkosť školy

           Budova základnej školy je situovaná v centre obce vedľa hlavnej cestnej komunikácie. Je to dvojpodlažná budova so suterénom  v tvare písmena U.

           Čelná časť budovy školy a telocvičňa boli dané do užívania v roku 1954. V roku 1972 bola z kapacitných dôvodov realizovaná prístavba s 8 učebňami a 2 kabinetmi. K okoliu základnej školy patria priľahlé pozemky, ktoré slúžia ako školský pozemok, školský dvor a zelená plocha pred a za školou  a s detským ihriskom pre deti materskej školy.

           Čiastočne rekonštruovaná budova školy v súčasnosti spĺňa všetky požiadavky  na hygienu a bezpečnosť. V budove školy sa nachádza školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ a detí z MŠ. Súčasťou vzdelávacieho centra školy je areál materskej školy a školské byty. V budove je zriadené aj fitnes centrum, ktoré spravuje miestny obecný úrad.

           Škola je plnoorganizovaná pre žiakov 1. až 9. ročníka. Má 9 klasických učební (8 učební má interaktívnu tabuľu), 1 učebňu fyziky a chémie s interaktívnou tabuľou, 1 učebňu PC s dataprojektrorom, 1 dielenskú učebňu, kabinety  slovenského jazyka, chémie, biológie, fyziky, matematiky a dejepisu, geografie, telesnej výchovy a kabinet 1. -  4. ročníka. K areálu základnej školy patrí aj asfaltové školské ihrisko pre kolektívne športové hry, ktoré je situované mimo hlavnej cestnej komunikácie. V júny 2010 bolo uvedené do prevádzky multifunkčné ihrisko, ktoré je v správe obecného úradu.  V súčasnosti prebieha prístavba telocvične, vďaka ktorej pribudne hľadisko a šatne s prísleušenstvom.

      

           Kapacita školy je cca 300 žiakov, ktorá prevyšuje súčasný stav naplnenosti školy.

      

     Charakteristika žiakov

           V školskom roku 2021/2022 bude školu navštevovať 134 žiakov v 9 triedach. Z toho 6 žiaci plnia dochádzku mimo územia SR. Školu navštevuje aj 14 žiakov zo susednej obce Stráňany. 

     Charakteristika pedagogického zboru

           Pedagogický kolektív pozostáva zo 14 pedagogických zamestnancov ZŠ a 5 MŠ. Na základnej škole v tomto školskom roku budú pôsobiť 3 asistenti učiteľa a 1 špeciálny pedagóg a v materskej škole 1 asistenet. Stabilné jadro kolektívu tvoria zamestnanci s trvalým pobytom v obci. Väčšinu odborných predmetov vyučujú kvalifikovaní odborníci.

           Funkciu výchovného poradcu vykonáva vyučujúca s 1. atestáciou a dlhoročnou pedagogickou praxou so skúsenosťami v oblasti výchovy a vzdelávanie žiakov 2. stupňa.
         V rámci CVČ realizujú pedagógovia svoje osobné záľuby a schopnosti, napr. ľudový spev a tanec, športová činnosť, varenie, pečenie, rozvíjanie kreativity a vzťahu detí k tradíciám v obci.

      

      


      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Kamienka
   • zskamienka@gmail.com
   • hricova@hotmail.com
   • sekretariát: 052 428 3521
   • 06532 Kamienka 113
   • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
   • Materská škola: 0910 365 486
   • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
   • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje