• Stravovanie v šk. roku 2019/2020

     • Organizačné pokyny prihlásenia na stravovanie v školskom roku 2019/2020- obedy zadarmo- poskytnutá dotácia na stravu v sume 1,20 eura

      1. Prihlášku si prosím pozorne prečítajte, vyplňte a vráťte čim skôr naspäť vedúcej školskej jedálne   (1 ostáva rodičovi).
      2. Prihlášku je potrebné podpísať obidvomi rodičmi (ak sa to dá).
      3. Prihlášku je potrebné vrátiť  vedúcej ŠJ do 20. 08. 2019 - (inak žiak nedostane od 03. 09. 2019 obed).

      Vedúca ŠJ  bude na pracovisku 01. 07. 2019 a 02. 07. 2019 a potom celý august 2019.

      Žiaci zo Stráňan môžu odovzdať prihlášku aj ekonómke ZŠ s MŠ Kamienka pri preberaní cestovného.

      1. Prílohou k prihláške sú aj šeky na úhradu jednorazového ročného príspevku (zálohová platba) na nedotovanú stravu vo výške 20 € na každého žiaka,  ktorý je potrebné zaplatiť najneskôr do 20.08.2019 (inak žiak nedostane od 03. 09. 2019 obed).
      2. Prihlášky pre MŠ bude vedúca ŠJ rozdávať 02. 09. 2019.
      3. Od 03.09.2019 bude strava poskytnutá len žiakom, ktorý odovzdajú prihlášky v stanovenom termíne a budú mať zaplatené stravné za 06/2019 a zaplatenú zálohovú platbu 20 € na žiaka.
      4. Žiak, ktorý má diétu, musí mať potvrdenie od lekára špecialistu (nie obvodného lekára),  rodič musí prísť osobne za vedúcou ŠJ, aby vyplnil dodatok k prihláške pre diétne stravovanie a dohodli sa ďalšie podmienky stravovania.
      5. V prípade dotazov a  nejasnosti  ohľadom organizačných pokynov stravovania, vypĺňania prihlášky kontaktujte vedúcu ŠJ telefonicky ( tel. čísla sú v prihláške), alebo osobne v kancelárii . 

      Zapisny_listok_stravnika_ZS.pdf

      Zapisny_listok_stravnika_MS_.pdf


      V Kamienke 28. 06. 2019                                   Anna Zimová – vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje