• Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov!

       

      Vzhľadom na súčasnú situáciu a zmenou termínu zápisu do 1. ročníka od 15. do 30. apríla Vám navrhujem tieto termíny zápisu:

      15. apríla 2020 (streda) – od 14,00 do 16,00 hodiny

      16. apríla 2020 (štvrtok) – od 14,00 do 16,00 hodiny

      17. apríla 2020 (piatok) – od 9,00 do 12,00 hodiny

      Termín, v ktorom chcete prísť na zápis, prosíme telefonicky upresniť, z dôvodu nezhromažďovania sa väčšieho počtu osôb.

      Zápisu sa záčastní len zákonný zástupca bez prítomnosti detí!

      Za pochopenie ďakujeme!

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

      Tel. kontakt: 052 428 3521, 0918 636 866

      Pri zápise je potrebné predložiť doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a príspevok vo výške 15 € na zakúpenie pracovných zošitov a pomôcok pre dieťa.

      Pred zápisom dieťaťa je potrebné vyplniť tieto tlačivá: 

      Žiadosť o zápis do 1. ročníka

      Súhlas so spracovaním osobných údajov

     • Deň učiteľov

     • Vážené kolegyne a kolegovia ! 

      Milí učitelia!

        Už tradične každoročne dňa 28. marca oslavujeme pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského náš deň  – Deň Učiteľov.

      Prihováram sa k Vám v tento sviatok, hoci netradične aj tohto roku, i keď v dobe mimoriadnej, závažnej, hektickej a určite nikým neželanej.

      Hovorí sa, že učiteľ je svedomím národa. Stojí na prvej priečke výchovy a vzdelávania mladej generácie. Vzdelávanie je tou investíciou, ktorá sa vracia až po niekoľkých rokoch. Nepodlieha inflácii či finančnej kríze. Každá chvíľa zanedbania vo výchove a vzdelávaní sa ale vráti v negatívnej podobe – o čom nás presvedčila minulosť už mnohokrát.

      Preto som vďačná učiteľom, ktorí i dnes v čase prerušenia vyučovania aktívne, s plnou vážnosťou svojho povolania a svojou profesionalitou pristupujú k vyučovaniu svojich žiakov na diaľku prostredníctvom telefónov, tabletov, počítačov, počítačových a sociálnych sietí. Táto práca je pre nás učiteľov nová, náročná , neprebádaná a najmä časovo náročná. Majme ale na mysli stále náš cieľ, ktorým teraz nie je len splnenie plánov, ale hlavne investícia do našich detí tak, aby mohli neskôr plynule pokračovať vo svojom raste, vzdelávaní,  postupe do vyšších ročníkov či prechode na stredné školy.

      A k tomu prajem všetkým učiteľom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy hlavne veľa zdravia pre nich, ich rodiny a blízkych. Prajem im správnu motiváciu do vzdelávania svojich žiakov, úspech pri hľadaní nových netradičných foriem a metód vyučovania, trpezlivosť, rešpektovanie individuality žiakov pri novom spôsobe vyučovania, ľudskosť a zhovievavosť pri hodnotení žiakov.

      Poďakovanie v dnešný slávnostný deň patrí aj rodičom našich detí, ktorí nám pomáhajú pri plnení našich úloh a cieľov, s deťmi sa učia, radia im, kontrolujú ich a dbajú teraz nielen o ich výchovu ale aj o ich vzdelávanie. Len v spolupráci rodičov so školou a  učiteľmi sa podarí splniť všetko predsavzaté a prekonať toto ťažké obdobie.

      Spoločne všetci veríme, že situácia u nás i vo svete sa bude meniť len a len k lepšiemu. Škola potom otvorí svoju náruč pre tých, pre ktorých je určená - pre naše milované deti -  budúcnosť našej obce a nášho štátu.

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

     • Oznam pre zákonných zástupcov

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR, že školy ostávajú zatvorené už do odvolania, chceme Vás poprosiť o pokračovanie vzájomnej spolupráce  pri vzdelávaní Vašich detí. Veríme, že túto neľahkú situáciu spolu zvládneme.

      S pozdravom a úctou

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

       

      Ostatné oznamy:

      Testovanie T9-2020 zrušené

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 15. – 30. apríla 2020 (len za účasti rodičov)

      Zápis do materskej školy v termíne 30. apríl – 31. máj 2020

    • Oznam o konaní zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - zápis v tomto termíne je zrušený
     • Oznam o konaní zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - zápis v tomto termíne je zrušený

     • Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou v Kamienke oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 sa bude konať 2. apríla 2020 od 15,0 hod. do 17,00 hod. v budove základnej školy.

      Zápis sa týka  detí, ktoré  do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj detí, ktorým bol minulý rok odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

      Zápisu sa zúčastní dieťa v sprievode svojho zákonného zástupcu. Pri zápise je potrebné predložiť doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a príspevok vo výške 15 € na zakúpenie pracovných zošitov a pomôcok pre dieťa.

      Pred zápisom dieťaťa je potrebné vyplniť tieto tlačivá: 

      Žiadosť o zápis do 1. ročníka

      Súhlas so spracovaním osobných údajov

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v recitácii poézie a prózy sa konalo 11. marca 2020. Zúčastnilo sa na ňom 27 súťažiacich 2. - 9. ročníka.

      Umiestnenie súťažiacich:

      2. kategória - poézia - 2. miesto - Oliver Bittner (6. roč.)

                                          3. miesto - Michal Arendáč  (6. roč.)

      2. kategória - próza -   2. miesto  - Adam Arendáč  (5. roč.)

                                          3. miesto - Lianka Toporčíková (5. roč.)

       

      3. kategória - poézia - 2. miesto - Simona Šimonová  (8. roč.)

                                          3. miesto - Lianka Hutníková  (7. roč.)

                            próza -   1. miesto - Olívia Lichvárová  (9. roč.)

                                           2. miesto - Nikolka Simoníková  (8. roč.)    

                                                          a Zuzka Bučková  (7. roč.) 

                                           3. miesto - Danka Zimová  (7. roč.)

                                                           a René Repka  (7. roč.)

      Na okresnom kole (ktorého termín je zatiaľ zrušený) bude našu školu  v 3. kategórii reprezentovať Olívia Lichvárová s recitáciou prózy

    • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov
     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka oznamuje všetkým žiakom, že vyučovací proces počas prerušenia prevádzky, bude prebiehať cez edupage stránku našej školy.

      Jednotliví vyučujúci budú zasielať učivo a úlohy svojim žiakom podľa rozvrhu v danej triede v príslušný deň do 8,00 hodiny.

      Po nástupe do školy žiaci budú preskúšaní zo zadaného učiva.

    • 2% zo zaplatenej dane
     • 2% zo zaplatenej dane

     • Vážení rodičia!

      Aj tento rok je možné darovať 2% zo zaplatenej dane občianskym združeniam.
      Preto Vás chceme poprosiť o podporu občianskeho združenia "Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Kamienka."
      Darovaním 2% pomôžete zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie našich detí a ich zapájanie sa do mnohých školských aj mimoškolských aktivít.

      Viac informácii nájdete tu: 2% postup

      Za podporu srdečne ďakujeme!

    • Prerušenie prevádzky
     • Prerušenie prevádzky

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 (školský zákon) oznamuje, že v piatok 13. 3. 2020 udeľuje žiakom základnej školy a deťom materskej školy riaditeľské voľno z dôvodu prevencie šírenia sa koronavírusu COVID-19.

      Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. 3. 2020 sa od pondelka 16. 3. 2020 uzatvárajú všetky prevádzky školských zariadení v Slovenskej republike.

      Prevádzka s účinnosťou od pondelka 16. 3. 2020 základnej, materskej školy a centra voľného času pri ZŠ s MŠ Kamienka prerušuje na 14 kalendárnych dní.

      Nástup bude oznámený na webovom sídle školy.

      V priestoroch areálu školy je prísny zákaz vstupu :

      • na detské ihrisko (pred budovou a za budovou ZŠ)
      • na multifunkčné ihrisko
      • do fitness centra
      • do telocvične školy

      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že žiaci a deti sú v čase karantény povinne zdržiavať sa v domácom prostredí a neprijímať rodinné a priateľské návštevy.

    • Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

       Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

       

    • Usmernenie k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     •      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia. V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu. Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

           Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

      Usmernenie Hlavného hygienika SR z 3. marca 2020.pdf

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje