• Prevádzka a vnútorný režim materskej školy
     • Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

     • Prevádzka v materskej škole je od 6.30 h. do 16.30 h.

      Deti  sa  ráno schádzajú v triede na prízemí 2,5 - 4 ročných detí  o 6.30 h. o 7.30 h. odchádzajú do svojich tried. Poobede  o 15.30 h sa schádzajú v triede na prízemí 2,5 – 4 roč. detí.

      Dieťa privádza zákonný zástupca do 8 00 hod.  Vchod do MŠ je uzamknutý počas celého dňa. Dvere bude otvárať pedagogický zamestnanec pomocou video vrátnika.

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni, vstupnom  priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  R-O-R
      • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie  trvania pandémie ochorenia COVID-19 v školskom roku 2020/2021. 
      • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade podozrenia na ochorenie CIVID _19 sa dieťa nepreberie.
      • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o dezinfekčnosti prostredia o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a zdravotní dotazník a vyhlásenie  zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
      • Sprevádzajúca  osoba dieťaťa by  sa nemala zdržiavať vo vnútorných a vonkajších priestoroch  MŠ viac ako 10 minút a dodržiavať minimálne rozostupy. Pohybuje sa vždy v rúšku v súlade s hygienicko – epidemiologickými potrebami.
      • Pri preberaní dieťaťa v šatni môžu byť maximálne tri dvojice / rodič +dieťaťa/. V prípade naplnenosti šatne zákonný zástupca čaká na chodbe.
      • Dieťa nesmie  zo sebou nosiť žiadne hračky, predmety  z domácnosti a sladkosti .
      • V skrinke musí mať ešte jedno rezervne rúško.

      Vnútorný režim materskej školy

       

      • Dieťa do materskej školy privádza a preberá len osoba žijúca v spoločnej domácnosti s dieťaťom / môže aj súrodenec starší ako 10 rokov/.
      • Pri vstupe zákonného zástupcu a dieťaťa do budovy vykonať dezinfekciu rúk.
      • Rodič odvedie dieťa do šatne, prezlečie  odloží rúško do skrinky a odovzdá pani učiteľke.
      • Ranný zdravotný filter sa vykoná podľa štandardných pravidiel, meranie telesnej teploty sa bude vykonávať náhodne  o meraní nebudú vedené žiadne záznamy
      • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát  denne . 
      • Dezinfekcia šatni, vstupných priestorov, dotykových plôch bude realizovaná dvakrát denne.
      • V triedach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie
      • V umývarke majú deti mydlo s dávkovačom, a jednorazovými utierkami, Stravovanie deti bude prebiehať v bežnej podobe.
      • Stravovanie detí bude realizované štandardným spôsobom.

       

      Organizácia výchovy a vzdelávania

      • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina  aktivít s deťmi a pre bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ
      • Pedagogický zamestnanci podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
      • Triedy budú oddelené predný dvor, zadný dvor multifunkčné ihrisko, detské preliezačky, vychádzky do prírody.
      • Pri pobyte v interiéri a v extelieri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
      • Do konca školského roka sa nebudú organizovať žiadne spoločenské akcie, len na úrovni triedy.Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov pred stravovaním pri príchode zvonku atď.

                                                  .

                                                                                           Riaditeľka školy PaedDr. Oľga Gregová  

    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základnej školy od 2. 9 do 15. 9. 2020
     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základnej školy od 2. 9 do 15. 9. 2020

     • Cieľom týchto pokynov je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základnej školy s materskou školou Kamienka po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR („ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii.

      Základná škola ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať:

      • zákonných zástupcov žiakov – riaditeľkou školy, triednym učiteľom a na webovej stránke školy,
      • pedagogických a nepedagogických zamestnancov – pracovná porada,
      • žiakov – triednym učiteľom v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

                  Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 2. septembra do 15. septembra 2020. Základná škola sa riadi manuálom MŠVVaŠ SR a usmerneniami RÚVZ. V zmysle Manuálu MŠVVaŠ SR je pre školy vytvorený tzv. semafor – tri fázy chodu škôl – zelená, oranžová a červená. Bližšie informácie k jednotlivým fázam si nájdete na https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skdcvc-zus-jazykove-skoly/ alebo na webovom sídle školy.

                  Momentálne sa škola riadi zelenou fázou semaforu.

       

      Vnútorný režim prevádzky v základnej škole:

      Príchod do školy:

      Rodič:

      • predkladá́ pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4);

                Priloha_c._3.pdf        Priloha_c._4__od_10._9._2020.pdf

      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, ktoré má každý žiak vo svojej skrinke;
      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov);
      • nevstupuje do vnútorných priestorov základnej školy s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka;
      • v prípade, že rodič potrebuje komunikovať s vedením ZŠ, prípadne s iným zamestnancom školy, použije zvonček pri hlavnom vchode do školy (od hlavnej ulice) a dôvod návštevy odkomunikuje cez videovrátnika.


      Žiaci základnej školy:

      • sa dňa 2. 9. 2020 o 900 hodine sústredia na slávnostnom otvorení školského roka pred Pomníkom padlých v 1. a 2. sv. vojne v Kamienke s dodržaním dostatočných rozostupov medzi triedami;
      • od 3. 9. sa sústredia pred vchodom do ZŠ (spredu od hlavnej ulice), dodržiavajú primerané rozostupy a každý žiak má nasadené rúško a náhradné rúško v taške;
      • vstup do školy je možný od 710 hodiny;
      • pri vstupe do budovy si dezinfikujú ruky a odovzdajú vyplnený dotazník (3. 9. – príloha č. 3) a následne sa idú prezuť (v prezúvarni sa zbytočne nezdržiavajú) a vstupujú následne do svojej triedy;
      • cez prestávky sa prevažne zdržiavajú vo svojej triede, aby nedochádzala k premiešavaniu skupín;
      • počas vyučovacieho procesu žiaci 2. stupňa majú nasadané rúško a žiaci 1. stupňa majú rúško odporúčané a v spoločných priestoroch majú všetci žiaci nasadené rúško;
      • na obed odchádzajú v sprievode vyučujúceho a podľa vopred dohodnutého „Rozpisu odchodov tried na obed“, ktorí majú žiaci zverejnený v triedach;
      • po obede odchádzajú domov a nezdržiavajú sa v priestoroch školy;
      • ktorí navštevujú ŠKD idú v sprievode vychovávateliek do triedy.

      Vyučovanie:

      • začína 3. 9. o 725 – triednické hodiny (5. hodín), kde budú žiaci informovaní o  všetkých opatreniach, ktorými sa budú riadiť počas výchovno-vzdelávacieho procesu;
      • od 4. 9. podľa platného rozvrhu na šk. rok 2020/2021;
      • na hodiny telesnej a športovej výchovy sa prezliekajú  v triedach a hodina prebieha mino telocvične školy (na multifunkčnom ihrisku, v prípade zlého počasia podľa inštrukcií vyučujúceho).

      Stravovanie:

      • každý žiak, ktorí sa zúčastní vyučovania má nárok na obed zadarmo;
      • obedy pre žiakov 1. až 9. ročníka sa začínajú vydávať od 3. 9. 2020 (štvrtok);
      • sa uskutočňuje podľa „Rozpisu odchodov tried na obed“, ktorý majú žiaci zverejnený v triedach.


      Pri podozrení na ochorenie:

      • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí;
      • ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      • ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • pri podozrení na ochorenie žiaka prvý kontakt rodiča je so všeobecným lekárom len telefonicky, škola a rodič nekontaktuje RÚVZ;
      • a prípade podozrivého žiaka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.
    • Organizačné pokyny prihlásenia na stravovanie v školskom roku 2020/2021.
     • Organizačné pokyny prihlásenia na stravovanie v školskom roku 2020/2021.

      1. Žiakom ZŠ a deťom v MŠ - predškolákom sa aj naďalej poskytuje dotácia na stravu (obedy zadarmo) v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa žiak/dieťa zúčastnil/o vyučovania a odobral/o obed (nie je v škole, nemá nárok na obed - nedotovaná strava, stačí aby sa zúčastnil vyučovania na 1 hod. počas dňa, ale musí odobrať obed),
      2. Strava žiakom ZŠ bude poskytnutá až od 03. 09. 2020,
      3. Všetci žiaci 1. - 9. ročníka sú od 03. 09. 2020 prihlásený na stravu, v prípade, že žiak v daný deň nebude v škole, alebo nemá záujem o stravovanie je potrebné sa z obeda odhlásiť do 02. 09. 2020 do 1400 u vedúcej ŠJ, osobne, telefonicky na tel. číslach 052/4283522, 0919420354, alebo on-line na webe-stránky školy: zskamienka.edupage.org - eskoly.sk (prihlasovacie údaje ostávajú nezmenené z minulého školského roka 2019/2020),
      4. Deťom v MŠ bude strava poskytnutá od 02. 09. 2020 (na stravu budú prihlásené, len deti, ktoré budú v daný deň v MŠ),
      5. Vytlačené prihlášky na stravovanie bude rozdávať deťom/žiakom vedúca ŠJ, v MŠ 02. 09. 2020 a v ZŠ 03. 09. 2020 ( vzory prihlášok sú zverejnené v prílohe),
      6. Prihlášku si prosím pozorne prečítajte, vyplňte a vráťte čim skôr naspäť vedúcej školskej jedálne   (1 ostáva rodičovi), prihlášku je potrebné podpísať obidvomi rodičmi (ak sa to dá),
      7. Zákonný zástupca žiaka 1. ročníka uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka najneskôr do 27. 08. 2020) jednorazový ročný príspevok (zálohovú platbu) na nedotovanú stravu vo výške 20 € (na úhrad stravného v prípade, že sa žiak nezúčastnil vyučovania, včasného neodhlásenia žiaka zo stravy, alebo neodobratia stavy), ktorý sa bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Ak nebude uhradený   jednorazový ročný príspevok (zálohová platba) na nedotovanú stravu v stanovenom termíne, žiakovi nebude od 03.09.2020 poskytnutá strava.
      8. Žiakom 2. - 9. ročníka nie je potrebné uhrádzať jednorazový ročný príspevok (zálohovú platbu) v sume 20 € - presúva sa zostatok zo školského roka 2019/2020.
      9. Žiak, ktorý má diétu, musí mať potvrdenie od lekára špecialistu (nie obvodného lekára),  rodič musí prísť osobne za vedúcou ŠJ, aby vyplnil dodatok k prihláške pre diétne stravovanie a dohodli sa ďalšie podmienky stravovania.
      10. V prípade dotazov a  nejasnosti  ohľadom organizačných pokynov stravovania, vypĺňania prihlášky kontaktujte vedúcu ŠJ telefonicky 052/4283522, 0919420354, alebo osobne v kancelárii . 

      Vzor_prihkasky_na_stravu_pre_MS.pdf

      Vzor_prihkasky_na_stravu_pre_MS__-_pedskolaci.pdf

      Vzor_prihkasky_na_stravu_pre_ZS.pdf

       

      V Kamienke 26. 08. 2020                                                         Anna Zimová – vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka

     • List prváčikom

     • Milá prváčka, milý prvák!

          Po krásnych letných dňoch sa všetci žiaci – veľkí aj malí,  vracajú  do školských lavíc.  Aj pre Teba je tento čas výnimočný. Zo škôlkara a škôlkarky sa zrazu stane naozajstný prvák.

               Byť prvákom je veľká vec! Čoskoro sa skamarátiš  s písmenkami, ktoré Ti pomôžu objavovať krásne príbehy v rozprávkach. Číslami  zrátaš hračky na svojej poličke a o malú chvíľu dokonca dokážeš napísať  mamke a ockovi, že ich veľmi ľúbiš. Nemusíš sa vôbec báť, pretože ja Ti pri Tvojej práci  vždy veľmi rada pomôžem.

               Teším sa na naše spoločné chvíle nielen pri učení, ale aj zábave, na ktorú si určite všetci spoločne nájdeme čas.

                                                                                                                       Tvoja triedna učiteľka Elena Jurašková   

      Prosba:

      Prosím rodičov, aby si prváčikovia v prvý deň doniesli do školy svoju školskú tašku.

      Prosím rodičov, aby si doniesli pero na písanie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje