• Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. novembra 2020
     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. novembra 2020

     • Pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ KAMIENKA  upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov a rodičov  podľa  Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 27.10.2020  k postupu   materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.  678 z 22. októbra 2020 a č. 693/2020 zo dňa 28. 10. 2020.

      (viď web sídlo ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf)

      (viď web sídlo: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/zakaz-vychadzania-678_2020.pdf)

      Štvrtok, 29. októbra 2020

       

      Materská škola

      Zákonný zástupca:

      • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID –19

       

      Základná škola

      Zákonný zástupca

      • Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

       

      • Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu nie starším ako z 29. 10. 2020 alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020  a aktualizovaného Uznesenia vlády č. 693/2020 zo dňa 28. 10. 2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

       

      Ostatné opatrenia, ktoré boli zverejnené pre materskú školu a základnú školu dňa 15. 10. 2020 ostávajú v platnosti (https://zskamienka.edupage.org/news/#news-928)

       

      Prílohy:

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ (tlačivo platné od 1. 11. 2020):  

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf

    • Informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 26. 10. 2020
     • Informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 26. 10. 2020

     • Vážení rodičia,

      na základe opatrení prevencie šírenia sa ochorenia COVID-19 a podľa pokynov MŠVVaŠ SR pristupuje ZŠ s MŠ Kamienka k týmto opatreniam:

      • vyučovanie na 1. stupni (1. až 4. ročník) prebieha prezenčnou formou (v škole) podľa oficiálneho rozvrhu;
      • vyučovanie na 2. stupni (5. až 9.ročník) prechádza na dištančné vyučovanie podľa pokynov zverejných na webovom sídle školy);
      • ŠKD pokračuje v prevádzke v skupinách pre jednotlivé triedy 1. až 4. ročník, aby nedochádzalo k premiešavanie žiakov z rôznych tried;
      • prevádzka MŠ bude prebiehať podľa zverejnených organizačných pokynov;
      • strava v školskej jedálni sa bude vydávať žiakom 1. až 4. ročníka, žiakom  5. - 9. ročníka sa strava neposkytuje (sú odhlásení zo stravovania).

      Riaditeľstvo školy

     • Materská škola: Aktualizácia organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania k 15. 10. 2020

     •             

      Dieťa privádza zákonný zástupca do 8,00 hod.  Po 8,00 hod. sa vchod do MŠ uzamkne.

       Príchod dieťaťa do MŠ – zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni, vstupnom  priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021. 
      •  Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po   sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4).
      • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a  dorast  alebo  miestne  príslušným  regionálnym hygienikom.
      • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a  školskom zariadení z dôvodu:

       *podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)   

       *ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

      predloží pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len            všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u    ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a  to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

      • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje prehlásenie   zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa .
      • Sprevádzajúca  osoba dieťaťa by  sa nemala zdržiavať vo vnútorných a vonkajších priestoroch  MŠ viac ako 10 minút a dodržiavať minimálne rozstupy. Pohybuje sa vždy v rúšku v súlade s hygienicko-epidemiologickými potrebami.
      • Pri preberaní dieťaťa v šatni môžu byť maximálne dve dvojice / rodič +dieťaťa/. V prípade naplnenosti šatne zákonný zástupca čaká na chodbe.
      • Dieťa nesmie  zo sebou nosiť žiadne hračky, predmety a sladkosti .
      • V skrinke musí mať ešte jedno  rezervne rúško.

      Vnútorný režim materskej školy

      • Dieťa do materskej školy privádza a preberá len osoba žijúca v spoločnej domácnosti s dieťaťom / môže aj súrodenec starší ako 10 rokov/.
      • Deti sa v triede  a počas pobytu vonku sa nebudú premiešavať.
      • V exteriéri a interiéri sa deťom odporúča nosiť rúška
      • Pedagogický zamestnanec vstupnom  priestore materskej školy,  rodič s dieťaťom vykonajú dezinfekciu rúk.
      • Rodič odvedie dieťa do šatne, prezlečie   a odovzdá pani učiteľke.
      • Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát  denne . 
      • Dezinfekcia šatni, vstupných priestorov, dotykových plôch bude realizovaná dvakrát denne.
      • Ležadlá na spanie budú v spálni rozmiestnené 1m od seba.
      • V triedach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
      • V umyvárni  majú deti mydlo s dávkovačom, a jednorazovými utierkami.
      • Stravovanie deti bude prebiehať v bežnej podobe.

       

      Organizácia výchovy a vzdelávania

      • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina  aktivít s deťmi a pre bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
      •  Pedagogický zamestnanci podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
      • Triedy budú oddelené predný dvor, zadný dvor multifunkčné ihrisko, detské preliezačky, vychádzky do prírody.
      • Učiteľky zabezpečia podľa svojho uváženia a možnosti dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní a oddychu.
      • Do odvolania sa nebudú  organizovať žiadne spoločenské akcie, len na úrovni triedy.
      • Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov pred stravovaním pri príchode zvonku atď.
      • Opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 ÚVZ SR  aktualizované (Posledná úprava streda,14. október 2020 12:36 ): https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf

      Odporúčame sledovať webové sídla:

      1. https://www.minedu.sk/data/att/17572.pdf
      2. https://zskamienka.edupage.org/

      Spracovala: S. Bittnerová

                                           

      PaedDr. Oľga Gregová  

      riaditeľka školy                     

     • Základná škola: Aktualizácia organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania k 15. 10. 2020

     • Školské vyučovanie prebieha podľa rozvrhu  na šk. rok 2020/2021

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby)a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4)
      • Priloha_c._4_.pdf
      • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a  dorast  alebo  miestne  príslušným  regionálnym hygienikom.
      • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a  školskom zariadení z dôvodu:

      - podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) ,

      - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),

      predloží pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len              všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u    ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a  to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti. 

      Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Organizácia hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy, študentský parlament, senát apod.) sa odporúča jedine dištančnou formou.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 ÚVZ SR  aktualizované (Posledná úprava streda,14. október 2020 12:36 ): https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. 
      • Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania)

      Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

        Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený v  izolačnej miestnosti (č. 31). Triedny učiteľ ihneď  kontaktuje  zákonných zástupcov, aby prevzali dieťa do domácej izolácie.

      Stravovanie

      • Prebieha formou zonácie podľa tried a časového rozpisu, ktoré je platné od 2.9.2020

      ŠKD

      • Triedy ŠKD majú samostatné skupiny podľa ročníkov s účinnosťou od 12.10.2020.
      • Zákonný zástupca  pri výbere svojho dieťaťa   z  ŠKD   nevstupuje do priestorov základnej školy, ale  kontaktuje vychovávateľku na mob.t. č.: 0902785789

      Odporúčame sledovať webové sídla:

    • OZNAM ŠKD
     • OZNAM ŠKD

     • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, aby pri výbere svojho dieťaťa kontaktovali vychvávateľky na tel. čísle: 0902 785 789 - školské (ŠKD) telefónne číslo.

      Prosíme Vás, aby ste nekontaktovali vychovávatelky na súkromné čísla.

     • Straty a nálezy

     • V priestoroch školy sa našli tieto veci, ku ktroým sa nikto nehlási. Prosíme tých, ktorí si našli na fotografii stratenú vec, aby kontaktovali riaditeľstvo školy v čase 7,00 -15,00 hodiny na tel. čísle 052/428 3521

    • OZNAM - CVČ
     • OZNAM - CVČ

     • Z dôvodu rozhodnutia MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 12. 10. 2020 sa prerušuje záujmové vzdelávanie vo FOLKLÓRNOM KRÚŽKU a ZAHRAJME SA S ANGLIČTINOU, aby sa predišlo premiešavaniu žiakov z rôznych tried.
      Ostatné záujmové krúžky prebiehajú prezenčnou formou a krúžok Nemčina pre začiatočníkov dištančnou formou.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kamienka

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1. 10. 2020

     • Pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ KAMIENKA  upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov a rodičov  podľa  Manuálu opatrení pre školy a školské zariadení aktualizovaných dňa 30.9.2020  na web sídle https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

      Školské vyučovanie prebieha podľa rozvrhu na šk. rok 2020/2021

      Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby)a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4).
      • Priloha_c._4.pdf
      • Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej

      zdravotnej  starostlivosti  pre  deti  a  dorast  alebo  miestne  príslušným  regionálnym hygienikom.

      • Povinnosť preventívneho nosenia rúšok sa predĺžila aj pedagógom a odborným zamestnancom (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie dôrazne odporúčame). Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

        Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený v  izolačnej miestnosti (č. 31). Triedny učiteľ ihneď  kontaktuje  zákonných zástupcov, aby prevzali dieťa do domácej izolácie.

       

      Odporúčame sledovať webové sídla:

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje