• Vianočný príhovor

     • Ctení pedagógovia, vážení zamestnanci školy, milí rodičia a žiaci !

      Blíži sa čas najkrajších sviatkov v roku, sviatku Vianoc, ktoré majú mnoho prívlastkov. Sú to sviatky radosti, pokoja, lásky, obdarovania a je to čas požehnaný, vždy niečím jedinečný, výnimočný, neopakovateľný. Na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom dotyku. Tieto Vianoce však budú niečím výnimočné. Napriek nemožnosti stretnúť sa so všetkými príbuznými a priateľmi,  budeme na seba myslieť a komunikovať spolu. Vážme si jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z Vianočných  sviatkov po celý rok.

      Vianoce automaticky spájame s obdobím vítania Nového roka. Pri tejto príležitosti často hodnotíme ten končiaci sa rok a rozmýšľame nad našimi očakávaniami od prichádzajúceho roka. Mnohí si dávajú predsavzatia a plány, žijú v očakávaní príchodu niečoho krajšieho, lepšieho a úspešného, než bolo v uplynulom roku. Kým Vianoce sa nám už tradične spájajú s pokojom a pohodou, Nový rok vždy predznamenáva prácu, odhodlanie niečo dokončiť, zmeniť, uskutočniť veľké veci, pustiť sa do niečoho nového. Veríme, že aj my všetci budeme mať dostatok síl a energie uskutočňovať naše plány, že atmosféra, v ktorej budeme pracovať, bude tvorivá, inšpiratívna a nasýtená dobrými nápadmi. Nech rok 2021 už bude rokom pokojným, štandardným, vyučovací a vzdelávací proces nech už nebude ničím prerušovaný.

      Ďakujem všetkým, pedagógom, správnym zamestnancom, rodičom, zriaďovateľovi  i priateľom školy za zvládnutie ťažkej situácie, ktorá ovplyvnila náš štát, celú našu spoločnosť i našu školu. Všetky úlohy sme zvládli vďaka Vašej obetavosti, pracovitosti a odhodlaniu so cťou a s optimizmom môžeme hľadieť do budúcna.

      V mene svojom i v mene všetkých členov vedenia ZŠ s MŠ v Kamienke Vám želám krásne a radostné prežitie Vianočných sviatkov. Nech spolu so svetlom vianočných sviečok sa vo Vašich rodinách a srdciach rozžiari svetlo pokoja, radosti, šťastia i Božieho požehnania. Do Nového roku 2021 Vám želám najmä pevné zdravie, mnoho úspechov a hlavne množstvo dobrých myšlienok v prospech školy a silu na ich realizáciu.

      Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok 2021

      PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy

     • Ocenenie pre riaditeľku školy - Malá medaila sv. Gorazda

     • Deň  učiteľov býval príležitosťou, kedy   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oceňovalo úspešných pedagógov a ďalšie osobnosti. Tento rok sa oceňovanie vzhľadom na pandémiu posunulo. O to viac nás teší,  že medzi ocenenými  tento rok  bola aj naša pani riaditeľka. 

      PaedDr. Oľga Gregová si od MŠVVaŠ prevzala Malú medailu sv. Gorazda, udelenú za  dlhoročný rozvoj základného školstva a  udržiavanie rusínskych tradícií v obci Kamienka.

      Morálne ocenenie v rezorte školstva nesúce meno sv. Gorazda je najvyšším ocenením, ktoré udeľujú ministri školstva od roku 1999 za dosiahnuté mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní. 

      Srdečne blahoželáme!

    • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

     • 13. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka sa na našej škole uskutočnil 13. 11. 2020 prostredníctvom MS Teams a EduPage.

      Deväť súťažiacich z ôsmeho a deviateho ročníka riešilo najprv pridelený test spolu s písaním slohovej práce. V druhej časti súťažiace predniesli svoje rečnícke prejavy, ktoré sú už tradične súčasťou olympiády.

      Porota v zložení Mgr. Jurašková a Mgr. Pataráková ocenili nielen ochotu prihlásených súťažiť, ale pochváli ich aj za pekné výkony.

      Všetkým šiestim úspešným riešiteľkám srdečne blahoželáme a Zuzane Bučkovej z 8. ročníka držíme palce na okresnom kole!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Kamienka
    • zskamienka@gmail.com
    • hricova@hotmail.com
    • sekretariát: 052 428 3521
    • 06532 Kamienka 113
    • Vedúca školskej jedálne email: sj.kamienka@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne telefón: 052 428 3522, 0919 420 354
    • Materská škola: 0910 365 486
    • Zástupca riaditeľa: zskamienka.zastupca@gmail.com
    • Vychovávateľky ŠKD 0902 785 789
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje